Gå till innehåll
Svenska Roddförbundet
Svenska Roddförbundet

Sök projektstöd IF 65+ från Svenska Roddförbundet

Svenska Roddförbundet har beviljats 160 000 kr av Riksidrottsförbundet (RF) för +65 år av de totalt 13 miljoner som fördelats till samtliga specialidrottsförbund. Samtliga dessa medel ska direkt ut till våra föreningar. Ansökan är öppen i Idrottonline Länk till annan webbplats. fram till 15 maj.

Bakgrund

Sedan 2020 har idrottsrörelsen haft särskilda medel att arbeta med att skapa bättre förutsättningar för målgruppen 65+ att föreningsidrotta och därmed bidra till minskad ensamhet. Under de första tre åren har resurser lagts på kunskapsinhämtning, olika pilotprojekt och erfarenhetsutbyten. Med en bättre kunskap om idrottsrörelsens nuläge har vi också kunnat se resultat att allt fler IF erbjuder idrotts- och motionsaktiviteter idag.

De samlade erfarenheterna av idrottsrörelsens arbete med 65+ från 2020 fram till idag visar att det finns flera gemensamma utmaningar eller behov. Med ett utökat stöd under 2024–2025 vill RF-SISU skapa möjligheter att kraftsamla inom fem utvecklingsområden som identifierades i samband med en inventering som genomfördes våren 2023.

Syfte

Stödet syftar till att utveckla verksamheten i IF i enlighet med RFs Strategi 2025 Länk till annan webbplats. och SRs verksamhetsplan mot 2025 Länk till annan webbplats. för att förbättra förutsättningarna för 65+ att regelbundet idrotta och delta i föreningsaktiviteter. Målsättningen är:

 • Att främja roddklubbarnas medlemstillväxt.
 • Att få antalet personer 65+ som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
 • Att stötta Riksidrottsförbundets initiativ att få fler 65+ i rörelse.

Bedömningskriterier

Följande fyra kvalitetskriterier ska användas vid bedömning av projektansökningar och prioritering dem emellan:

 • Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter.
 • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet.
 • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
 • Projektet bedöms bidra till mer blandade (heterogena) deltagargrupper (alla diskrimineringsgrunder). (Ta del av SR arbete kring demokrati och delaktighet Länk till annan webbplats.)

Två huvudområden är möjliga att bevilja stöd inom:

 • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen
 • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen

Min förening kan söka bidrag för:

 • Kurs eller program för rodd eller annan fysik aktivitet för 65+
 • 4–12 deltagare per grupp
 • Nya och gamla medlemmar/aktiva
 • Regelbundna träffar 5–15 gånger
 • Möjlighet till medlemskap och fortsatt kontinuerlig (självledd eller ledarledd) aktivitet för deltagare

Ansökan:

Vad får föreningen?

 • 5–10 000 kr beroende på omfattning och intresse
 • Ska innehålla program med aktivitet, omfattning, tid
 • Ansökningsperiod april och ev i augusti.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet:

 • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka kostnader för enskilda individer så som exempelvis licens-, medlems- eller träningsavgifter.
 • Annan huvudanordnare. Stöd får inte beviljas för IF:s deltagande i projekt med annan huvudanordnare än den egna föreningen eller Svenska Roddförbundet.

Ansökningsperioden är öppen fram till 15/5 2024. Ansökningar behandlas löpande men du får besked senast 30/5 2024. Ansökan samt slutrapport görs i din förenings sida i Idrottonline och måste vara förankrad i föreningens styrelse. I Idrottonline heter stödet ”projektstöd 2024” under projektstöd IF. Projekten måste vara genomförda senast 31/12 2024 och slutrapporterade senast 15/1 2025.

IF måste, senast en månad efter avslutat projekt inkomma med en återrapport av genomfört projekt. Om ej slutrapport inom 1 månad efter projektets slutdatum beviljas inga nya medel. Har föreningen inte återrapporterat inom två månader ska återbetalning av erhållet stöd. Förening med tidigare ej redovisade bidrag kan ej beviljas medel.

Frågor, funderingar eller hjälp med ansökan? Hör av dig till SR:s föreningsutvecklare Tobias Wallerius på tobias.wallerius@rodd.rf.se

Publicerad: 2024-04-15

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Författare: Tobias Wallerius

Partners